SA KKR Kihnu kultuuriruum Üritused Seltsid Trükised Pärimuspreemia Meedia meist Sõbrad Kontakt
 
Get Adobe Flash player

Põhikiri


Sihtasutuse KIHNU KULTUURIRUUM PÕHIKIRI

Sihtasutuse KIHNU KULTUURIRUUM (edaspidi KKR) põhikiri on kinnitatud sihtasutuse asutamiskoosolekul 18. augustil 2002.a.

I Sihtasutuse asutajad on:

Annely Akkermann, Mark Soosaar.

II Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärgid

2.1. Sihtasutuse nimeks on "Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum".
Inglise keeles on sihtasutuse nimi Kihnu Cultural Space.
2.2. Sihtasutuse asukohaks on Kihnu Vald, Pärnumaa 88001, Eesti Vabariik.
2.3. Sihtasutuse eesmärkideks on unikaalse kihnu kultuuri hoidmine ja arendamine Kihnu ja Manija saartel, neil ümbritsevatel laidudel ning  selle inimtekkelise kultuuri tutvustamine suures maailmas.

III Sihtasutuse vara üleandmise, kasutamise ja käsutamise kord

3.1. Sihtasutus KKR saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, ostudest, sihtotstarbelistest eraldistest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.
3.2. Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamist sihtasutuse juhatus.
3.3. Vara kasutamine ja käsutamine toimub käesoleva põhikirja osa piirides.
3.4 KKR teostab oma varade säilitamiseks ja ekponeerimiseks vastavate hoonete ehitamist ja haldamist.
3.5. KKR ei võta vastu seadusega, heade kommetega või sihtasutuse eesmärkidega vastuolus olevaid sihtannetusi ja KKR juhataja tagastab need koheselt annetajale või informeerib vajadusel annetuste tegijatest pädevaid riigiasutusi.
3.6. Sihtasutuse soodustatud isikud on need juriidilised ja füüsilised isikud, kes tegelevad kihnu kultuuri hoidmise, arendamise ja tutvustamisega..

IV Sihtasutuse juhtimine

4.1. Sihtasutuse juhtorganiteks on nõukogu ja juhatus.
4.2. Sihtasutuse asutajad nimetavad nõukogu esimese koosseisu. Nõukogu liikmete koosseisus on üks esindaja Kultuuriministeeriumist, Pärnu Maavalitsusest, Kihnu Vallavalitsusest ja Tõstamaa Vallavalitusest.
4.3. Nõukogu määrab sihtasutust juhtima 1 - 5 liikmelise juhatuse.  Juhatus valib endi hulgast esimehe.
4.4. Juhatus määratakse ametisse viieks aastaks.
4.5. Juhatuse liikmeteks ei või määrata EV seadustes toodud kitsendustega isikuid, samuti neid isikuid, kes on juhatusest või mõne muu organi koosseisust vastavalt põhikirja punktides 4.7. või 4.14. alusel enne tähtaega tagasi kutsutud või vabastatud süülise käitumise tõttu töölt sihtasutuses või kes on süüdi mõistetud kriminaalkuriteo sooritamise eest.
4.6. Juhatuse volituste kehtimise ajal võib nõukogu juhatuse koosseisus muudatusi teha ainult juhatuse ametissemääramise otsuses toodud juhatuse liikmete arvu piires.
4.7. Juhatuse liikme võib nõukogu enne tähtaega tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus sihtasutust juhtida või sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.
4.8. Sihtasutuse juhatuse liikmete töötasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu juhatuse ametissemääramisel ja seda võib muuta sõltuvalt KKR majanduslikust olukorrast.
4.9. KKR juhatuse ülesanneteks on:
4.9.1. KKR nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine.
4.9.2. KKR nõukogu ja juhatuse otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade struktuuri ja ametijuhiste väljatöötamine ning kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning nende tasustamise tingimuste kehtestamine.
4.9.3. KKR raamatupidamise korraldamine.
4.9.4. KKR poolt korraldatud avalikele konkurssidele ja toetustele laekunud avalduste vastuvõtmine ja registreerimine.
4.9.5. KKR eelarve piires sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.
4.10. KKR nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning teostab järelvalvet sihtasutuse juhtimise üle. Oma otsustes toetub nõukogu ekspertide arvamustele.
4.11. Sihtasutuse nõukogus on 9 kuni 21 liiget.
4.12. Kandidaate nõukogu liikme vabanenud kohale esitavad nõukogu ja juhatuse liikmed. Kandidaat osutub valituks lihthäälteenamusega. Hääletamisest võtavad osa kõik kehtivate volitustega nõukogu ja juhatuse liikmed.
4.13. KKR nõukogu liikme volituste tähtaeg on 5 aastat.
4.14. KKR nõukogu liige võib tagasi astuda omal soovil või olla tagasi kutsutud juhul, kui tema tegevus satub vastuollu sihtasutuse arendamise põhimõtetega.
4.15. KKR nõukogu liikmeks olla on auamet. Nõukogu liikmetele ja ekspertidele makstakse tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest KKR projektide ja programmide raames. Juhul, kui KKR majanduslik olukord võimaldab, võib hüvitada ka nõukogu liikmetele ja ekspertidele kulutused, mis tekivad seoses nende osalemisega nõukogu koosolekutel.
4.16. KKR nõukogu otsused jõustuvad ilma koosolekut kokku kutsumata juhul, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.17. KKR nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Esimees kutsub kokku nõukogu koosoleku vastavalt vajadusele ning mitte harvemini kui üks kord aastas. 
4.18. KKR nõukogu pädevusse kuulub:
4.18.1.Otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku andmine KKR poolt osaluse omandamiseks või lõpetamiseks äriühingus ja kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks ning KKR eelarves ettenähtud summasid ületavate tehingute tegemiseks,
4.18.2. KKR poolt läbiviidavate ürituste aastaplaani kinnitamine ning stipendiumide määramise otsustamine.
4.18.3. KKR tegevuseks vajalike ekspertgruppide koosseisude ja volituste kinnitamine
4.18.4. KKR aastaaruande ja eelarve kinnitamine.
 

V Raamatupidamine ja kontroll

5.1. Sihtasutuse KKR raamatupidamist korraldab juhataja (juhatus).
5.2. KKR majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.3. KKR audiitori nimetab nõukogu koos aastaaruande kinnitamisega igal aastal uuesti.

VI Sihtasutuse põhikirja muutmine

6.1. KKR põhikirja võib muuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja kohtu loal.
6.2. Põhikirja muutmine võib toimuda asutajate või nõukogu liikmete üksmeelsel otsusel.

VII Sihtasutuse KIHNU KULTUURIRUUM tegevuse lõpetamine

7.1. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse EV seadustes sätestatud alustel:
     1) nõukogu otsusega;
     2) asutajate otsusega;
     3) kui sihtasutuse eesmärk on saavutatud;
     4) muul seaduses ettenähtud alusel. 
7.2. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse ja nõukogu liikmed. Sihtasutuse likvideerimisel allesjääva vara üleandmine toimub vastavalt nõukogu ja juhatuse otsusele.
7.3.Sihtasutuse allesjäänud vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.